รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business

รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business

การกู้ยืมเงิน เพื่อการลงทุน และต่อยอดธุรกิจ

การขอสินเชื่อเบื้องต้นนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

1) บุคคลธรรมดา เอกสารเช่น สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองรายได้ผู้กู้ สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน statement ย้อนหลัง 6 เดือน แผนธุรกิจ เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ

2) นิติบุคคล เอกสารเช่น สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ3) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ สำเนาใบทะเบียนการค้า สำเนาทะเบีียนบ้าน บัตรประชาชน สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน งบการเงิน พร้อมรายละเีอียดประกอบงบ statement ย้อนหลัง 6 เดือน แผนธุรกิจ เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ

รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถยื่นเพื่อขอกู้ยืมเพื่อพัฒนาธุรกิจ ได้แก่

กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( One-asset)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ชั้น 5 อาคารเกษรเพลซ เลขที่ 999 ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 2656-1200 ต่อ 2802-2804

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Tel: 0-2283-5353

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โครงการเงินกู้บัวหลวงเพื่อ SMEs บริการเงินกู้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ 10120 Tel: 2645-5555

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงไทย SMEs บริการเงินกู้ยืมแก่SMEs ภายใต้โครงการต่างๆ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel:0-2255-2222

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด บริการเพื่อธุรกิจเอส เอ็ม อี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย Tel: 02 470-1122, 02 470-1199

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อกรุงศรี SMEs
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel: 0-2296-3000

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)รวมถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SBEs)
Tel: 2777-7777

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) โครงการสินเชื่อนอกภาคการเกษตร (สินเชื่อเพื่อSMEs)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Tel: 0-2280-0180 ต่อ 2027

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธนส EXIM Bank) บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า ส่งออก
ศูนย์บริการสินเชื่อผู้ส่งออกรายย่อย ธสน. สำนักงานใหญ่ ชั้นล็อบบี้ อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel: 2271-3700 , 2617-2111 ต่อ 1310-1316

ธนาคารออมสิน บริการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สะพานควาย พญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel: 0-2299-8000 ต่อ 2110-3 , 0-2299-8451

ธนาคารอิสลาม บริการสินเชื่อสำหรับพี่น้องมุสลิม
สายด่วน โทร 02-6506999

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลให้บริการด้าน การค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่อยู่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ชั้น 18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 Tel:(02) 308-2741 (อัตโนมัติ 12 เลขหมาย)

ตลาดหลักทรัพย์ ให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 Tel: 02 229 2000, 02 654 5656

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) โครงการเงินกู้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่อยู่ เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้นที่ 9 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel: 0-2201-3700-10

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไร NGO ที่เรียกว่าไมโครเครดิต ธนาคารเพื่อคนยาก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนธุรกิจ
จะช่วยประกอบการตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจ ให้มีเป้าหมายและทิศทางชัดเจน ซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการจัดทําแผนธุรกิจ

รับประกันความพอใจ

เรามีผู้จัดทำแผนธุรกิจ วิจัยตลาด ที่ชำนาญการ สามารถให้คำปรึกษาได้ ราคากันเอง

 

โทรเพื่อรับคำแนะนำกับ คุณพัท โทร 0890541686 หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อเรา