รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business

รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business
แผนธุรกิจ business plan

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan แผนการตลาด วิจัยการตลาด สำหรับท่านที่ต้องการหาไอเดียในการดำเนินธุรกิจหรือสำหรับยื่นกู้เพื่อลงทุนใหม่หรือเพื่อต่อยอดธุรกิจ

แผนธุรกิจ business plan ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการระดับ SME คือ เข้าถึงสินเชื่อได้ยาก ทั้งๆที่ธนาคาร ทั้งของรัฐ และเอกชน ซึ่งมีสินเชื่อพร้อมจะปล่อยให้จำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถขอกู้ได้ หรือกว่าจะได้ก็ใช้เวลานานสาเหตุนอกจาก ด้านเครดิตของผู้กู้ไม่ผ่านการพิจารณาแล้ว ยังมาจาก การเขียนแผนธุรกิจไม่เป็น ไม่รู้จะเขียนยังไง รวมถึงไม่เข้าใจ กฎเกณฑ์และเอกสารต่างๆ ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร กว่าจะได้สินเชื่อจึงใช้เวลานาน บางครั้งเป็นการเสียโอกาส ทางธุรกิจ รวมถึงเกิดภาระสิ้นเปลือง ในการดำเนินงานต่างๆ
วิจัยตลาด marketing research

การจัดทำแผนธุรกิจ เป็นทั้ง ศาสตร์ ศิลป์ และจริยธรรม กล่าวคือ

ศาสตร์ : องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากประสบการณ์ ทฤษฎี จากการค้นคว้าต่างๆ

ศิลป์ : การออกแบบ ลักษณะเค้าโครงของแผนว่าควรดำเนินลักษณะใด ทำอย่่างไรจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู้ ตลอดจนการออกแบบสินค้าหรือบริการ

จริยธรรม : การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อลูกน้อง ต่อลูกค้า และต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้การดำเนินธุรกิจยั่งยืน

ส่วนประกอบของแผนธุรกิจประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ ได้แก่

วิจัยตลาด marketing research

 • แผนการตลาด ทำให้ท่านเห็นโอกาส ช่องทาง ไอเดีย ในการสร้าง ผลกำไรทางธุรกิจ ช่วยให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด นอกจากนี้ การจัดทำ Marketing Research หรือการสำรวจตลาด มีส่วนช่วยให้ ท่านได้วิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อการลงทุนสำหรับธุรกิจใหม่ หรือเพื่อปรับปรุงสินค้า และ บริการสำหรับธุรกิจเดิม ให้พัฒนาขึ้น ปัจจุบันการสำรวจหรือวิจัยตลาด สำหรับธุรกิจ SMEs สามารถใช้การหาข้อมูลจากการสำรวจความคิด ผ่านการ สัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ท เช่น เว็บบอร์ดต่างๆ เเม้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่ ไม่เป็นทางการแต่ก็ได้แนวคิดใหม่ๆได้ไม่น้อย
 • แผนการบริหารงานบุคคลทำให้มองเห็นภาพรวมในการบริหารและจ้างงานได้เหมาะสม
 • แผนการผลิตสินค้าและบริการช่วยให้การดำเนินการต่างๆบรรลุผลตามเป้าหมาย
 • แผนการเงิน เป็นการบริหารจัดการด้านเงินทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ การวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน

จะเห็นว่า แผนธุรกิจ มีความสำคัญมาก หัวใจของการทำธุรกิจทุกประเภทจำเป็นต้อง มีการศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานก่อน จากนั้นดูความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินลงทุน ความถนัด และสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งปัจจัยภายใน ภายนอกก่อนตัดสินใจทำ มิเช่นนั้นผลสุดท้ายธุรกิจ อาจไปไม่รอด ต้องขาดทุน เป็นหนี้สินตามมา

แผนธุรกิจ business plan

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากบริการของเรา

 • ประหยัดเวลาและงบประมาณในการค้นคว้าตามสถาบันหรือองค์กรต่างๆ
 • สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ
 • เรามีผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจหลายแขนงซึ่งสามารถช่วยทำให้แผนธุรกิจท่านมีคุณภาพ และเป็นรูปธรรม

        อนึ่งการจัดทำแผนธุรกิจของท่านเพื่อยื่นกู้แก่ธนาคารนั้น ท่านควรติดต่อสอบถามธนาคารก่อน แจ้งธนาคารทราบว่าธุรกิจของท่าน เป็นธุรกิจประเภทใด ต้องการกู้ยืมเงินจำนวนเท่าใด อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด ท่านต้องการยื่นกู้กี่ปี ส่วนใหญ่การกู้เงินเพื่อลงทุนต่างๆ ธนาคารมักขอหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีโฉนด เครื่องจักรที่ได้จดทะเบียน หรือ หนังสือค้ำประกัน ของธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารส่วนใหญ่จะขอให้ท่านจัดทำแผนธุรกิจประกอบ

รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถยื่นเพื่อขอกู้ยืมเพื่อพัฒนาธุรกิจ >>

การวิเคราะห์ แผนธุรกิจ

 • เริ่มต้นตั้งแต่โอกาสและกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจว่าเป็นอย่างไร
 • รวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา ในการจัดตั้ง
 • วิเคราะห์ สถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการดำเนินธุรกิจ
 • วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ ด้านการตลาด การผลิต ด้านองค์กรและกำลัง เป้าหมายและแผนการเงินในการกำหนดเป้าหมาย
 • การวางแผนการตลาดและการวิเคราะห์ตลาด
          - การดูลักษณะตลาด
          - แนวโน้มที่กระทบต่อตลาด
          - ช่องทางการตลาด
          - ลักษณะลูกค้า
          - กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและความต้องการ
          - จุดเด่นจุดด้อยในการแข่งขันในตลาด
          - กลยุทธ์การตลาด
 • การจัดการและโครงสร้างองค์กร (Management and Organization)
 • การดําเนินกิจการ (Operation) ซึ่งจะกล่าวถึง แผนการผลิตระบบสินค้าคงคลัง อธิบายผังการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ สถานที่ผลิต
 • การวางแผนและการวิเคราะห์ด้านการเงิน
 • แผนการดําเนินงาน
 • ความเสี่ยง (Critical Risks)
 • แผนฉุกเฉินหรือแผนสํารอง
 • ภาคผนวก อ้างอิง หรือให้ คํารับรอง

ตัวอย่างแผนธรุกิจ

        เนื่องจากแผนธุรกิจที่ทำให้ลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยเพราะถือเป็นลิขสิทธิ์ ดังนั้นขอให้ท่านดูตัวอย่างจากเอกสารในเว็บไซด์ กรณีศึกษา ลักษณะคร่าวๆของแผนธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ประเภทการให้บริการ ( เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการบริการ และการส่งเสริมการขาย)
แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว (pdf) แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว แผนธุรกิจร้านดอกไม้ (pdf) แผนธุรกิจร้านดอกไม้
แผนธุรกิจคลินิคผู้สูงอายุ (pdf) แผนธุรกิจคลินิคผู้สูงอาย แผนธุรกิจการกำจัดคราบน้ำมัน (pdf) แผนธุรกิจการกำจัดคราบน้ำมัน
แผนธุรกิจคาร์แคร์ (pdf) แผนธุรกิจคาร์แคร์ แผนธุรกิจนวดแผนไทย(pdf) แผนธุรกิจนวดแผนไทย
แผนธุรกิจบริการสุนัข (ppt) แผนธุรกิจบริการสุนัข แผนธุรกิจบ้านไร่กาแฟ (pdf) แผนธุรกิจบ้านไร่กาแฟ
แผนธุรกิจรถรับส่งBTS (pdf) แผนธุรกิจรถรับส่งBTS แผนธุรกิจร้านเช่าหนังสือ (pdf) แผนธุรกิจร้านเช่าหนังสือ
แผนธุรกิจร้านถ่ายรูป (pdf) แผนธุรกิจร้านถ่ายรูป แผนธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ (pdf) แผนธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
แผนธุรกิจวีดิโอให้เช่า (pdf) แผนธุรกิจวีดิโอให้เช่า แผนธุรกิจสถานเสริมสวย(pdf) แผนธุรกิจสถานเสริมสวย
แผนธุรกิจสปา(pdf) แผนธุรกิจสปา แผนธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่(pdf) แผนธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ประเภทการผลิตสินค้า เพื่อจำหน่าย (เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และจัดจำหน่าย)
แผนธุรกิจน้ำดื่ม (pdf) แผนธุรกิจน้ำดื่ม แผนธุรกิจน้ำนมข้าว (pdf) แผนธุรกิจน้ำนมข้าว
แผนธุรกิจน้ำผลไม้ผง (pdf) แแผนธุรกิจน้ำผลไม้ผง แผนธุรกิจบล็อกประสาน (pdf) แผนธุรกิจบล็อกประสาน
แผนธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์(pdf) แผนธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ แผนธุรกิจผักเมืองหนาว(pdf) แผนธุรกิจผักเมืองหนาว
แผนธุรกิจพลาสติกย่อยสลาย (pdf) แผนธุรกิจพลาสติกย่อยสลาย แผนธุรกิจไวน์ส้มโอ (pdf) แผนธุรกิจไวน์ส้มโอ
แผนธุรกิจสมุนไพรกวาวเครีอ (pdf) แผนธุรกิจสมุนไพรกวาวเครีอ แผนธุรกิจสารสกัดสมุนไพร (pdf) แผนธุรกิจสารสกัดสมุนไพร
แผนธุรกิจไอศครีมสมุนไพร (pdf) แผนธุรกิจไอศครีมสมุนไพร

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ภาษาอังกฤษ
Wedding Consultant (English) (pdf) Wedding Consultant (English)
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ภาษาอังกฤษ
Wedding Consultant (English) (pdf) Wedding Consultant (English)

ตัวอย่างแผนธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตามการประเมินแนวโน้มธุรกิจ
โครงการกาดล้านนา (Ms word ) โครงการกาดล้านนา ร้านอาหารญี่ปุ่น (Ms word ) ร้านอาหารญี่ปุ่น

Tips : ความหมายคำศัพท์ธุรกิจ

แผนธุรกิจ
จะช่วยประกอบการตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจ ให้มีเป้าหมายและทิศทางชัดเจน ซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการจัดทําแผนธุรกิจ

รับประกันความพอใจ

เรามีผู้จัดทำแผนธุรกิจ วิจัยตลาด ที่ชำนาญการ สามารถให้คำปรึกษาได้ ราคากันเอง

นอกจากนี้ยังมีบริการเดินสินเชื่อ วงเงินประมาณ 20 ล้านบาทขึ้นไป และรับเจรจาแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

โทรเพื่อรับคำแนะนำกับ คุณพัท โทร 0890541686 หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อเรา